Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle sessies/behandelingen/begeleidingen gedaan door mij, Albert Cras, als haptotherapeut, familieopsteller, Journey Practitioner, relatietherapeut of coach. Het betreft sessies op initiatief van jou, de cliënt.

Doel

Alle sessies (individueel of in een groep) zijn erop gericht jouw doel te bewerkstelligen. Dit doel wordt gezamenlijk besproken en vastgesteld. Het kan zijn dat – om het doel te bereiken – een indirecte weg bewandeld wordt.

Het is aan jou te bepalen, wanneer en of het doel bereikt is.

Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Als therapeut ben ik verantwoordelijk voor mijn therapeutisch handelen. Als je vindt dat mijn handelen niet in overeenstemming is met het beoogde doel, ben ik daarop ook aanspreekbaar. Hoe duidelijker dat je dit met mijn communiceert, des te gemakkelijker/beter we tot een oplossing kunnen komen.

Mochten wij er niet uitkomen, kun je een klacht indienen bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg; zie https://www.scag.nl/diensten).

Alles wat wordt besproken tussen jou en mij is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder jouw toestemming wordt er aan niemand informatie verstrekt. Tenzij anoniem met collega’s.

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn. Je hoeft nooit iets te doen wat je niet wilt. Ik doe mijn best, daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het is ook belangrijk dat je zelf je grens aangeeft. In de therapie zijn confrontaties amper/niet te vermijden – meestal juist nodig. Het is nooit mijn bedoeling je te kwetsen. Mocht dat toch gebeuren (we werken soms op het scherp van de snede), bied ik je op voorhand mijn excuses aan. Ik waardeer het ten zeerste als je dit ook met mij kunt bespreken.

Facturering

Mijn nota’s van aan jouw te declareren bedragen voor behandeling of verrichting, zullen per e-mail worden verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Als je deze nota’s per post wil ontvangen, dien je dit vooraf aan mij door te geven.

Bij minderjarigen zijn de ouders/verzorgers ieder hoofdelijk voor het geheel verantwoordelijk voor de nota’s en zullen de nota’s aan (een van) hen per e-mail verstuurd worden.

Betaling

De nota‘s dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voor betalingen van workshops geldt binnen 14 dagen na het verzoek tot betaling wat de cliënt krijgt voorafgaand aan de workshop, maar tenminste één week voor aanvang van de workshop. De nota komt achteraf.

In verzuim

Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan, ben je in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Met ingang van de dag waarop je in verzuim bent, mag ik over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente zolang als je in gebreke blijft aan je verplichting te voldoen, in rekening brengen.

Als je ook binnen 14 dagen na de betalingsherinnering niet betaalt, wordt er een tweede betalingsherinnering gestuurd, waar € 10 administratiekosten bij in rekening gebracht worden.

Als je in het in hierboven genoemde geval na de tweede betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde termijn alsnog het volledige bedrag betaald hebt, ben ik gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Ik zal in dit geval op bovengenoemde rente aanspraak maken.

Incasso

Alle buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de incasso, komen ten laste van jou. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 90,- excl. btw.

Voor het treffen van maatregelen betreffende incasso geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan jouw kant moet te allen tijde met mij besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door mij en door jou begrensd te worden.

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de incasso geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijk en billijkheid dient te geschieden. Overmacht aan jouw kant dient te allen tijde met mij besproken te kunnen worden. Het is jouw verantwoordelijkheid om tijdig te betalen en mijn verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen om zo de schade, die eventueel ontstaat door jouw niet-betaling, zoveel mogelijk te beperken.

Afmelden van een afspraak

Alle afspraken die niet of niet minimaal 24 uur voorafgaand aan de betreffende afspraak worden afgezegd, worden altijd in rekening gebracht. Voor workshops geldt een opzegtermijn van één week en voor Journey therapie en individuele opstellingen een termijn van twee maal 24 uur.

Eventueel kan (een deel van) de sessie via beeldbellen plaatsvinden (bijv. Zoom).

Als er voor een individuele sessie direct een volgende afspraak wordt gemaakt, kan de therapeut voor de volgende sessie een lager bedrag rekenen. Dit is afhankelijk van de termijn waarbinnen de vervolgafspraak wordt gemaakt.

Vragen

Als je naar aanleiding van mijn Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op!

Albert Cras.